Ułatwienia dostępu

Kup biletr

 

KINO "KUJAWIAK" - zdjęcie 2

Zakup biletów na seanse dla grup zorganizowanych (min. 10 osób) po wcześniejszym kontakcie telefonicznym.

 

Kup biletr Regulamin zakupu biletów za pośrednictwem systemu EKOBILET

1. DEFINICJE

1.1. "Regulamin" – oznacza niniejszy regulamin zakupu biletów za pośrednictwem Systemu Ekobilet przy użyciu strony internetowej http://ekobilet.pl
1.2. "System Ekobilet" – oznacza stronę internetową dostępną pod adresem http://ekobilet.pl., której administratorem jest Sprzedawca.
1.3. "Sprzedawca" MATUKIO Sp. z.o.o z siedzibą w Krakowie (30-701), ul. Zabłocie 23, NIP 676 24 51 939, REGON 122467781, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000411711.
1.4. "Organizator wydarzenia" – podmiot, który udostępnia Bilety do sprzedaży w Systemie Ekobilet.
1.5. "Miejsce wydarzenia" – miejsca, w których odbędą się wydarzenia położone na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, których operatorem jest Sprzedawca.
1.6. "Bilet" – oznacza znak legitymacyjny uprawniający do udziału w oznaczonym wydarzeniu w miejscu przypisanym do niego, możliwy do nabycia za pośrednictwem Systemu Ekobilet; Bilet ma formę fotokodu, który przekazywany jest Użytkownikowi w formie email oraz SMS.
1.7. "Użytkownik" – osoba korzystająca z Systemu Ekobilet celem zakupu Biletu.
1.8. "Strona Płatności" – strona internetowa www.payu.pl, administrowana przez PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu (60-324), przy ul. Marcelińskiej 90, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr. KRS 0000274399, REGON 300523444, NIP 7792308495.

2. POSTANOWIENIA OGÓLNE

2.1. Niniejszy Regulamin określa zasady zakupu przez Użytkowników Biletów za pośrednictwem Systemu Ekobilet.
2.2. Użytkownik zobowiązany jest do zapoznania się z treścią niniejszego Regulaminu przed zakupem Biletu za pośrednictwem Systemu Ekobilet.
2.3. Użytkownik zobowiązany jest do korzystania z Systemu Ekobilet oraz zakupu i realizacji Biletów w sposób zgodny z Regulaminem oraz przepisami obowiązującego prawa.
2.4. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z Systemem Ekobilet:
a) komputer lub inne urządzenie mobilne z przeglądarką internetową oraz dostępem do sieci Internet.
b) Przeglądarka internetowa musi mieć włączoną obsługę języka JavaScript.
c) telefon obsługujący obsługę wiadomości SMS.
d) skrzynka poczty elektronicznej.
e) konto bankowe z dostępem do internetu.

3. ZŁOŻENIE ZAMÓWIENIA

3.1. Zakup Biletu następuje poprzez złożenie za pomocą Systemu Ekobilet zamówienia na Bilet oraz dokonanie za pośrednictwem Strony Płatności zapłaty należności wynikającej z zamówienia, na zasadach określonych w Regulaminie.
3.2. Złożenie zamówienia możliwe jest na podstronie Systemu Ekobilet. Złożenie zamówienia następuje poprzez wykonanie w kolejnych podstronach Systemu Ekobilet następujących czynności:
a) wybór ilości i rodzaju Biletów,
b) podanie danych Użytkownika,
c) złożenie oświadczenia o akceptacji warunków niniejszego Regulaminu o treści dostępnej na stronie internetowej Systemu Ekobilet,
d) złożenie zamówienia poprzez kliknięcie w przycisk "przejdź do płatności".
3.3. Sprzedawcy przysługuje prawo do swobodnego decydowania o momencie rozpoczęcia i zakończenia sprzedaży Biletów na wydarzenie, który może różnić się od okresu sprzedaży biletów oferowanych w innych miejscach oraz formach zakupu niż za pośrednictwem Systemu Ekobilet.
3.4. Użytkownik, który złożył zamówienie, otrzyma potwierdzenie w formie wiadomości email, która zostanie wysłana na adres podany podczas składania zamówienia. Potwierdzenie zamówienia zostanie wysłane w czasie 5 minut od otrzymania zamówienia przez Sprzedawcę.

4. PŁATNOŚĆ

4.1. Płatność za Bilet zamówione przy pomocy Systemu Ekobilet możliwa będzie wyłącznie za pomocą Strony Płatności, na którą Użytkownik zostanie przekierowany bezpośrednio po złożeniu zamówienia.
4.2. Użytkownik ma możliwość zapłaty za zamówione Bilety wyłącznie za pomocą form płatności udostępnionych na Stronie Płatności.
4.3. Płatność wynikająca z jednego zamówienia powinna zostać dokonana jednorazowo, w całości oraz zawierać cenę wszystkich zamówionych Biletów.
4.4. Płatność powinna być dokonana nie wcześniej niż w momencie złożenia zamówienia i nie później niż w terminie 60 minut od złożenia zamówienia. Po bezskutecznym upływie terminu na dokonanie płatności zamówienie Użytkownika zostanie anulowane, o czym Użytkownik zostanie poinformowany wiadomością email wysłaną na adres email wskazany w zamówieniu.
4.5. Ceny wskazane na stronach Systemu Ekobilet oraz na Bilecie są kwotami brutto, zawierającymi podatek VAT obliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami.

5. DOSTAWA I REALIZACJA BILETU

5.1. Użytkownik otrzyma Bilet:
a) w formie SMS: około 5 minut od momentu otrzymania informacji przez System Ekobilet o dokonaniu płatności, nie później jednak niż w ciągu 30 minut, na numer telefonu komórkowego podanego przez Użytkownika podczas składania zamówienia. Do Użytkownika zostanie wysłana wiadomość SMS zawierająca odnośnik (adres URL), po którego uruchomieniu na telefon komórkowy Użytkownika zostanie pobrany Bilet w postaci fotokodu; oraz
b) w formie email – około 5 minut od momentu otrzymania informacji przez System Ekobilet o dokonaniu płatności, nie później jednak niż w ciągu 30 minut, na adres email Użytkownika podany podczas składania zamówienia zostanie wysłana wiadomość email zawierająca Bilet w postaci fotokodu zapisanego w pliku w formacie PDF.
5.2. Warunkiem otrzymania Biletu w formie SMS jest posiadanie telefonu komórkowego obsługującego wiadomości SMS.
5.3. Realizacja Biletu następuje poprzez okazanie przy wejściu na wydarzenie wyznaczonym przez Organizatora wydarzenia osobom telefonu komórkowego z otrzymaną od Sprzedającego wiadomością SMS lub wydruku w kolorze czarnym na białym papierze, zawierającego fotokod w rozmiarze nie mniejszym niż 2x2 cm.
5.4. Koszt połączenia z siecią Internet w celu pobrania Biletu w formie SMS lub email ponosi Użytkownik, zgodnie z taryfą swojego operatora. Rozmiar Biletu wynosi do 150 KB (w formie email) oraz do 15 KB (w formie SMS).
5.5. Bilet ważny jest od momentu jego otrzymania po dokonaniu płatności, do momentu zakończenia wydarzenia lub jego części, której dotyczył.
5.6. Bilet uprawnia do udziału w wydarzeniu okaziciela Biletu i nie może być wykorzystany przez więcej niż jedną osobę jeżeli nie jest to na bilecie wyraźnie wskazane. Udostępnienie Biletu przez Użytkownika osobie trzeciej wiąże się z ryzykiem wykorzystania przez tą osobę Biletu. Organizator wydarzenia honoruje bilet osoby, która w takim przypadku zgłosi się jako pierwsza.
5.7. W przypadku, gdy Użytkownik opuszcza wydarzenie w trakcie jego trwania, powinien okazać ponownie Bilet w sposób wskazany w punkcie. 5.3., pod rygorem utraty prawa do powrotu na wydarzenie i udziału w dalszej części danego wydarzenia.

6. ODWOŁANIE WYDARZENIA. ZMIANA MIEJSCA LUB TERMINU WYDARZENIA

6.1. W przypadku gdy Organizator wydarzenia odwoła, zmieni termin lub zmieni miejsce wydarzenia, Sprzedawca niezwłocznie poinformuje o tym fakcie Użytkownika.
6.2. Jeżeli wydarzenie zostanie odwołane Użytkownik może według swojego wyboru zażądać zwrotu ceny Biletu, bądź zaliczenia tej kwoty na poczet Biletu na inne wydarzenie dostępne w Systemie Ekobilet.
6.3. Jeżeli zostanie zmieniony termin lub miejsce wydarzenia Użytkownik może według swojego wyboru zażądać zwrotu ceny Biletu, bądź zaakceptować zmianę. Z uprawnienia powyższego Użytkownik może skorzystać w terminie oznaczonym przez Sprzedającego, a po jego bezskutecznym upływie Sprzedający uzna, iż Użytkownik zrezygnował z biletu i dokona zwrotu ceny Biletu.
6.4. Zwrot ceny Biletu zostanie dokonany w kasie Organizatora wydarzenia lub na wskazany przez Użytkownika numer rachunku bankowego.

7. DANE OSOBOWE

7.1. Administratorem danych osobowych udostępnianych przez Użytkowników jest MATUKIO Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, przy ul. Zabłocie 23 (30-701 Kraków). Dane osobowe będą przetwarzane w celach i w zakresie związanym z korzystaniem przez użytkownika z Systemu Ekobilet, w tym przygotowania i realizacji umowy sprzedaży Biletu.
7.2. Podanie danych osobowych przez Użytkownika ma charakter dobrowolny, lecz niezbędny do zakupu Biletu. Użytkownikom udostępniającym dane osobowe przysługuje prawo dostępu do takich danych, ich poprawiania oraz żądania usunięcia.
7.3. Dane osobowe są chronione zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. "O ochronie danych osobowych" (Dz.U. Nr 133 poz. 883) w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osobom nieuprawnionym.

8. PROCEDURA REKLAMACJI

8.1. Wszelkie pytania, uwagi lub reklamacje dotyczące zakupu i realizacji Biletów należy przesyłać pocztą elektroniczną na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub pisemnie na adres Sprzedawcy wskazany w punkcie 1.3.
8.2. Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, adres Użytkownika, numer telefonu, adres e-mail (podane przez Użytkownika w zamówieniu), 9-cyfrowy kod biletu, wskazanie przyczyny reklamacji oraz żądanie.
8.3. Reklamacje mogą być przesyłane nie później niż w termie jednego miesiąca od daty powzięcia przez Użytkownika informacji o sytuacji lub zdarzeniu, które było przyczyną reklamacji.
8.4. Sprzedawca udzieli Użytkownikowi odpowiedzi na reklamację terminie 14 dni od daty jej złożenia.

9. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

9.1. Niniejszy Regulamin dostępny jest w siedzibie Właściciela Systemu oraz na stronie Systemu Ekobilet.
9.2. W przypadkach nieobjętych postanowieniami niniejszego Regulaminu mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks Cywilny.
9.3. Wszelkie spory wynikające z zakupu Biletów poddane zostaną rozstrzygnięciu przez właściwy Sąd powszechny.